Contents limits

Propietat Obsoleta

Publicitat formal del registre de la propietat

L'interessat, quan conegui el contingut del Registre, podrà:

 • Sol·licitar informació sobre els Registres de la Propietat en els quals una persona o entitat determinada pugui tenir inscrit al seu favor algun dret.
 • Sol·licitar informació sobre totes o algunes de les finques i els drets inscrits a favor d'una persona o entitat determinada, en un Registre de la Propietat concret.
 • Sol·licitar informació sobre tots o algun dels drets inscrits sobre una o diverses finques determinades.
 • Per fer la cerca caldrà que l'interessat subministri alguna de les dades següents:

  • Identificació del titular.
  • Identificació de la finca que es tracti per alguna de les seves característiques físiques (carrer, número, paratge, polígon, parcel·la, llindars, etc).
  • Identificació de la finca per raó de les seves dades d'inscripció (número registral, tom, llibre, foli).
 • També pot sol·licitar que s'intenti localitzar l'immoble al qual es refereixi, mitjançant altres dades indirectes (titular anterior, localització aproximada, número de referència cadastral...), per a la qual cosa disposarà de tota l'ajuda i l'experiència del personal encarregat als Registres.
 
El Registre de la Propietat és una institució destinada a donar seguretat als drets sobre béns immobles.

La seva consulta és indispensable, abans de celebrar qualsevol negoci, si es vol tenir certesa de les circumstàncies en què s'efectua.

Un cop adquirit l'immoble o el dret, només a través de la inscripció en el Registre l'adquisició passa a ser ferma i inatacable.

Inscripció

Regles generals per presentar el Registre de la Propietat on radica la finca.

mostra més

 

Titularitat

Béns i drets que una persona té inscrits en qualsevol Registre d'Espanya

mostra més

Actualitat

Tota l'actualitat

 
Contents limits
tancar