Contents limits

Rexistros

Rexistro da Propiedade

O Rexistro da Propiedade serve para inscribir e dar publicidade á propiedade dos bens inmobles e dos dereitos que recaen sobre estes.

Serve para dar seguridade ao tráfico mercantil publicando os datos xurídicos e económicos das sociedades e demais persoas que se inscriben neste e de quen son os seus representantes.

O Rexistro de Bens Mobles é un Rexistro levado polos Rexistradores da Propiedade e Mercantís, baixo a dependencia do Ministerio de Xustiza, que ten por obxecto a publicidade da propiedade e das cargas e gravames sobre bens mobles, así como as condicións xerais da contratación. 

Actualidade

Toda a actualidade

 
Contents limits
pechar